Henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Apollomatkat
Postiosoite: Kaivokatu 10 C, 00100 Helsinki
Sähköposti: [email protected]
Y-tunnus: 2322685-4

2. Yhteyshenkilö:
Nimi: Sara Sepponen
Puhelin: +358 9 6154 7400

3. Rekisterin nimi:
Apollomatkojen asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Rekisterin tarkoituksena on asiakassuhteiden hoitaminen, tiedottaminen ja markkinointi. Rekisterissä olevia tietoja voidaan käsitellä Apollo -konserniin kuuluvissa yhteisöissä sekä käyttää konsernin emo- ja tytäryhtiöiden markkinointitarkoituksiin sekä tuotekehitykseen.
Rekisterissä voidaan käsitellä tietosisältökohdan mukaisia tietoja. Liiketoiminnan suunnittelemiseksi ja kehittämiseksi voidaan käsitellä lisäksi ostotietoja tuote- ja tuoteryhmätasolla, asiakaspalautteita sekä tietoja Apollo -konsernin palveluiden käyttämisestä.

5. Rekisterin tietosisältö:
Rekisterissä voidaan käsitellä asiakkaista ja muista asiakastyypeistä tarpeellisuuden mukaan seuraavia tietoja.

Perustiedot:

  • Etu- ja sukunimet, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoite, henkilötunnus, syntymäaika, sukupuoli,
    kieli, kansalaisuus, ammatti, koulutus, aikaisemmat henkilötiedot, asumismuoto, tieto kotona asuvien lasten syntymävuosista
  • Väestötietojärjestelmästä saadut kielto- ja päivitystiedot
  • Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot; ja
  • Tieto asiakastalouteen kohdistetuista eduista, tieto muusta asiakassuhteen hoitamiseen liittyvästä yhteydenpidosta.
  • Ostotiedot ja tiedot palveluiden käytöstä: Ostopäivä, kellonaika, ostopaikka, ostosten loppusumma, maksutapa;
  • Tuotetasoisia asiakkaaseen liitettyjä ostotietoja, mikäli asiakas on ottanut käyttöönsä palveluita, joiden tuottamiseen tietoja tarvitaan (esim. passinumero, viisuminumero); Muuhun asiakkuuteen perustuvat ostot ja tilatut palvelut (mm. verkkopalveluissa, myymälöissäsekä jälleenmyyjillä asiointi, uutiskirjeiden tilaus)
  • Asiakaspalautteet käytetyn palvelun jälkeen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet:
Tietoja saadaan asiakkaan tekemistä ostoksista Apollo -konsernin liikkeissä, verkkopalvelussa tai jälleenmyyjillä sekä palvelun käytön aikana asiakasjärjestelmään liittyvistä ilmoituksista. Tietoja saadaan asiakkaan tekemistä rekisteröitymisistä sekä asiakassuhteen aikana
asiakkaan tekemistä ilmoituksista. Nimi- ja yhteystietojen päivityksiä saadaan myös päivityspalveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä. Tietoja saadaan myös alihankkijoilta, jotka liittyvät palvelun käyttämiseen tai tuottamiseen (mm. lentoyhtiöt ja hotellit).
Asiakkaiden muista toimista digitaalisessa ympäristössä voidaan saada tietoja yhteistyökumppaneiden sivustoista, tietojärjestelmistä tai muista digitaalisista lähteistä, joihin kirjaudutaan sähköisen kutsun kautta (linkki), evästeiden kautta tai käyttämällä asiakkaille annettuja tunnuksia.

7. Tietojen luovutus:
Apollomatkat voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Asiakasrekisteritietoja voidaan luovuttaa seuraaville tahoille:
- Apollo-konserniin kuuluvat yritykset siltä osin kuin se on tarpeen palvelujen suorittamiseksi; ja
- Kolmannen osapuolen myynti- ja markkinointiyritykset, jotka tekevät töitä asiakasrekisterin omistajalle, käyttäen tietoja ylläpitäjän liiketoiminnan kehittämiseen, asiakaspalautteiden keräämiseen sekä suoramarkkinointiin.

8. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle:
Tietoja luovutetaan EU:n ulkopuolisille viranomaisille, joissa käytetään asiakasrekisterin omistajan palveluita. Näitä luovutettavia tietoja ovat esimerkiksi asiakkaan passinumero, henkilötunnus sekä puhelinnumero.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet:
Manuaalisesti tallennetut tiedot: Asiakastapahtumissa kerättävät yhteystiedot ja muut manuaalisesti käsiteltävät asiakastietoja sisältävät asiakirjat säilytetään alkukäsittelyn jälkeen lukituissa ja paloturvallisissa säilytystiloissa. Ainoastaan määrätyillä, salassapitositoumuksen allekirjoittaneilla Apollo -konsernin työntekijöillä on oikeus käsitellä manuaalisesti tallennettuja asiakastietoja.

Sähköisesti tallennetut tiedot:
Ainoastaan määrätyillä Apollo -konsernin ja sen lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus
käyttää asiakasomistaja- ja asiakasrekisteriä ja ylläpitää sen tietoja. Kullakin määritellyllä käyttäjällä on oma
henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Jokainen käyttäjä on allekirjoittanut salassapitositoumuksen.
Järjestelmä on suojattu palomuurilla, joka suojaa Apollo -konsernin ulkopuolelta tulevia
yhteydenottoja järjestelmään.

10. Tarkastus- ja kielto-oikeus:
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena ottamalla yhteys Apollomatkojen lomamyymälään suomeksi tai ruotsiksi. Tarkastuspyyntö on allekirjoitettava.
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten ottamalla yhteys Apollomatkojen asiakaspalvelupisteeseen.